لباس بن تن ساخته شده آسان - حتی کودکان شما هم می توانند این کار را انجام دهند

ابومسلم برای مدتی دعوت خود را به جور مخفیانه انجام اعطا کرد تا اینکه ابراهیم امام به او دستور اعطا کرد تا آن ر

توسط PATRIS-MUSIC در 18 شهریور 1401
ابومسلم برای مدتی دعوت خود را به جور مخفیانه انجام اعطا کرد تا اینکه ابراهیم امام به او دستور اعطا کرد تا آن را علنی کند. یه خرده پس از سقوط کوفه، ابراهیم امام به دستور مروان کشته شد. تا پیش از انقلاب عباسی، تشیع در دو شاخه یا جریان دارای کِیْسانیّه و امامیّه توسعه و گسترش یافت که هر کدام تقسیمات درونی خود را داشتند؛ و سپس، جنبش شیعی دیگری به بنیانگذاری زِیْدیّه سبب ساز شد. جعفر راست گو در جای دیگری زید را دارای عظمت یاد می کند و گفتهاست: او مردی اصلی ایمان و عارف و دانشمند و درستکار بود. نصر پس از ناامید شدن از امداد خلیفه، عملکرد کرد که گروههای یمانی و خوارج را برای از بین برداشتن ابومسلم حساس خود ملازم سازد و هرچند در همین کار توفیقاتی حاصل کرد، البته سیاستورزی ابومسلم مانع از شکلگیری اتحاد شد. او آن گاه سعی کرد تا طایفههای عرب خراسان را حساس نیز متحد کند، ولی ابومسلم همین همبستگی را ناکام گذاشت و نصر دوباره حساس یمانیها سرگرم شد. ابو مسلم در مراسمی در حضور خلیفه سوگند وفاداری و فرمانبرداری به جا اورد، (جمعه ۱۲ ربی الثانی ۱۳۲/۲۸ نوامبر ۷۴۹) و عاقبت در جایگاه وزیر گماشته شد. همچنین در همین مراسم، هزاران تن از مردم، در حالی که بر سر و روی خویش میزنند اساسی شعارهای گوناگون، چوب به دستان فینی را ملازمت میکنند. در آن دوران برادر علی بن موسی الرضا در مدینه و برادرزاده او در مکه دست به قیام بر درمقابل عباسیان زده بودند. همین ارتش که شمار سربازان آن دوچندان اکثر از ارتش شورشیان بودند، پس از جنگی لگامگسیخته، پا به فرار گذاشتند و گرگان به دست شورشیان افتاد. رهروان او جامههای سیاه به تن کردند، که یا به نشانه سوگواری برای خانواده نبی که کشته شده بودند، یا این که به آرم برافراشتن بیرق پیامبر، که سیاه بود، بر ضد امویان، بود. او بهدنبال راهی برای پیروزی بر این شورشها، تصمیم گرفت علی بن موسی الرضا را در حکومت دخیل کند و بههمین خواسته رده ولایتعهدی خود را به عهدهٔ او گذاشت. ابو مسلم خلال، رئیس دعوت عباسی از پنهانگاه بیرون آمد و حکومت کوفه و سوق‌دهی نیروهای خراسانی و محلی را بدست گرفت. ابومسلم توانست از این مجال برای شکستن شایعات به کار گیری کند؛ وی به جای کشتن او، فرمان بخشید تا او را مداوا و آزاد کنند، منوط بر آن که پس از آزادی، در مورد مشاهداتش در زمانه اسارت، صرفا حرف راست بر زبان آورد. منابعی از اهل سنت نیز درگذشت علی بن موسی الرّضا را بهخاطر بیماری البته بر اثرِ تناول کردن انگورِ فراوان دانستهاند. در سندِ محفوظِ ولایتعهدی که عموماً دارای دانسته میشود، مأمون تأکید کرد که علی بن موسی بهعنوان شایستهترین نامزد در بین علویان و عباسیان تعیین شدهاست. چنانچه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه لباس بن بدن 65 لطفا از ورقه ما بخواهید.
آخرین مطالب