دریچه بازدید داکت اسپلیت

پس از اتمام روند تولید فریم برای ایجاد درب روزنه داکت اسپلیت اقدام می گردد.این تراز اصلی به کارگیری از سایزینگ

توسط PATRIS-MUSIC در 17 فروردین 1401
پس از اتمام روند تولید فریم برای ایجاد درب روزنه داکت اسپلیت اقدام می گردد.این تراز اصلی به کارگیری از سایزینگ بعد ها داخلیِ فریم آغاز می شود.بررپایه ی همین بعدها و احتساب کناره های دورِ درب،ورق آلونینیومیِ درب برش خورده و پس از خم کاریِ کناره های دورِ کار،حفره ی دریچه مشبک بر روی درب روزنه داکت اسپلیت تولید می شود.ابعاد همین حفره بر مبنا مقدار هوای گزینه نیازِ دستگاه انتخاب می شود.این دریچه بصورت ترکیبی بر دوی درب روزنه داکت اسپلیت تعبیه می شود.پس از این تراز مهم اتصال لولا به درب و قاب دریچه داکت اسپلیت فرایند ساخت اولیه روزنه داکت اسپلیت تام شده و دریچه برای اجرای عملیات رنگ آماده می شود.نوع رنگ دریچه داکت اسپلیت از جنس پودری الکتروستاتیک می باشد که در کدهای متعدد و متنوع می تواند بر بر روی سطح ها دریچه داکت اسپلیت از آن استعمال نمود.با انجام و اتمام عملیات رنگ برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی نسبت به جراحت دیدگیِ ساختار و رنگ دریجه تماشا داکت اسپلیت،باید انرا در کاورهای ضربه گیر بسته بندی نمود. این روزنه داکت اسپلیت از یک معبر عبور هوای محیطی بر بر روی درب خویش بهره می برد.این شیار محیطی بصورت تک شیار و شیاردوبل قابل طراحی و تولید می باشد.تعداد همین شیارها به مقدلر نیازِ دستگاه داکت اسپلیت به هوای بستگی دارد.به همین مراد برای ساخت همین دریچه داکت اسپلیت ابتدا از ایجاد کادر شروع می کنیم.سایز قاب از بعد ها حفره ای که قرار می باشد روزنه داکت اسپلیت بر روی آن کارگزاشتن گردد معین می شود.برای تولید فریم اضلاع آنرا بر اساس ارتفاع های مربوطه برش می دهیم دارای گوشه زنیِ هر یک از سرهای اضلاع فریم دریچه داکت اسپلیت می قدرت نسبت به اتصال آنان به هم دارای قطعه ای بنام کرنر اقدام نمود.علت کاربرد کرنر بر بر روی گوشه های قاب روزنه داکت اسپلیت عدم استفاده از جوش بر بر روی نمای قاب روزنه داکت اسپلیت می باشد.برای اتصال روزنه داکت اسپلیت نیاز به ایجاد جای پیچ بر بر روی نما یا این که دیواره داخلیِ فریمِ دریچه داکت اسپلیت می باشد.جا یا خزینه پیچ بوسیله پرس های تولید جای پیچ به سهولت فابل تعبیه می باشد. همین روزنه داکت اسپلیت به جهت هوارسانیِ بیشتر و خوبتر از گوشه و کنار عضو به گوشه و کنار دستگاه داکت اسپلیت بکار می رود.وجود کانال های آشیانه زنبوری بر روی درب این روزنه داکت اسپلیت همین قابلیت و امکان را حاصل می کند تا کلیدی بهترین شرایط هوا در جریان باشد و مقدار هوای لازم از محیط به دستگاه داکت اسپلیت برسد.این دریچه داکت اسپلیت از کالا آلومینیوم و ساخته می شود و ساختار کلی آن به جور ای میباشد که درب بصورت تام از فریم جداشده و عملیات چکاپ و تعمیر انجام پذیرفته و سپس بصورت وزنه ای در محل خود مجددا جانمایی می شود.جهت شروع عملیات ایجاد این دریچه داکت اسپلیت ابتدا بر مبنا بعدها قابی که قرار میباشد روزنه داکت اسپلیت بر روی آن تعبیه شود نسبت به ایجاد قاب اقدام می کنیم.با توجه به بعدها فریم اضلاع کادر بصورت گوشه بُر اهمیت زاویه ۴۵ سکو برش داده می شوند.سپس این اضلاع اساسی به کارگیری از یک کُرنر فلزی که عمدتا از ورق گالوانیزه هست بصورت پِرسی به نیز متصل و تثبیت می دریچه های داکت اسپلیت شوند. همانطور که از اسم همین دریچه داکت اسپلیت هم پیداست یک دریچه مرکب از دسته مشبک یا این که لانه زنبوری بر روی درب آن تعبیه می شود که هوای واجب به جهت دستگاه داکت اسپلیت از این طریق تامین گردد.این دریچه مشبک در ابعاد حتمی بصورت جداگانه قابل می باشد که در پایان بر روی درب دریچه داکت اسپلیت تعبیه می شود.لبه های کناریِ درب دریچه داکت اسپلیت بصورت یک خمِ دوسانتی به بغل ها خم می خورد تا ساختار درب روزنه داکت اسپلیت از هرگونه تاب خوردگی و دفرمه شدن مصون بماند.
آخرین مطالب