ایکس بادی (xbody) چیست

همانطور كه گفته شد به دليل پالسهاي الكتريكي و ورزشهاي تخصصي ايكس بادي در همان جلسه اولیه تغيير سايز براي شما م

توسط PATRIS-MUSIC در 11 اردیبهشت 1401
همانطور كه گفته شد به دليل پالسهاي الكتريكي و ورزشهاي تخصصي ايكس بادي در همان جلسه اولیه تغيير سايز براي شما محسوس میباشد خبر خوب همین هست كه آن گاه از اتمام تمرينات باز هم كالري كم خواهيد كرد و تا جلسه آن‌گاه فرايند چربي سوزي ادامه خواهد داشت. پس می قدرت پیشنهاد کرد که این نانوذرات حاوی پلی اتیلن گلی کول و فولیک اسید که داروی ضد سرطان میتوگزانترون بر بر روی آنها توشه گذاری شیمیایی شده میباشد را می توان به تیتر ترکیبی بکار برد که نیز در دارو رسانی موثر باشد و نیز می تواند به تیتر یک دلیل در تصویر برداری از سلولهای سرطانی که فولات رسپتور بر روی آنها فراوان ابلاغ شده است، به کار گیری کرد. که همین خود عاملی به جهت یاری فولیک اسید در داخل شدن نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 به درون سلولهای سرطانی است. به امداد میکروسکوپ فلورسانسی ، کشت سلولی و باز‌نگری خواص سیتوتوکسیسته و نیز فلوسایتومتری توانستیم اثبات کنیم که این نانوذرات حاوی فولیک اسید و داروی میتوگزانترون توان دارا هستند که به فولات رسپتور موجود بر سل لاین MCF-7 متصل شوند و تاثیر شاخص خویش را بر روی این منزلت سلولی نشان دهند. ولی بر عکس زمانی برسل لاین A549 بی اثر گذاری بودند ثابت شد که وجود فولات رسپتور بر بر روی سلولهای سرطانی منجر به‌وجود داخل شدن اثر مهار کنندگی نانوذرات حاوی فولیک اسید و دارو می باشد. در مورد تشکیل نبکاها دیدگاههای مختلفی وجود دارد. 2003) ساخت نبکاها را متأثر از فعالیتهای کاهندۀ قابلیت و امکان محیطی از سوی بشر بیان کردهاند، در مناطقی که پوشش گیاهی استقرار دارد؛ به طوری که افت امکان اراضی بخشها بیابانی و بیابانزایی در بخشها کانون ایجاد رسوبهای بادی وحمل آنان سبب ساز به ساخت نبکا شده می باشد و نبکا را شاخصی مطلوب به جهت ارزیابی فرسایش، تخریب اراضی و غوغا چشمانداز معرفی کردهاند. نبکاها از اشکال تراکمی فرسایش بادی میباشند و بر اثر رسوبگذاری نهشتههای بادی در اطراف درختچهها ساخت می شوند (Jianhui et al., 2010, 713; Bing et al., 2008, 1446; Tengberg & Chen,1998, ایکس بادی کیش 181). آنها معمولاً در زمینهای مسطح حیاتی فرسایش بادی خاک شکل گرفتهاند و عمدتاً از سیلت و رس اهمیت محتوای ماسهای کاهش از 50% تشکیل شدهاند (Ardon et al.,2009,1014). 1. یک دسته “تمرینات قدرتی” می باشد که در آن کاهش وزن اهمیت ساخت توده عضلانی بدون چربی به دست می آید. پالس هایی که از طرف دستگاه ایکس بادی (Xbody) بر بدن وارد می گردد ، عضله‌ها بدن را تحریک کرده و در حقیقت موجب ایجاد توده عضلانی ایکس بادی چطوره سوای چربی میشود. از طرفی آنگاه از هر جلسه تمرینی عضله‌ها بدن تا ۷۲ ساعت در فاز ریکاوری باقی خواهند ماند و ضمن صرف انرژی زیاد در همین موقعیت بدن ورزشکار در بهترین شرایط برای چربی سوزی قرار میگیرد. تیم ایکس بادی ایران: این متد اثرها متفاوتی را به ملازم دارد: از قدرتمند نمودن ماهیچه‌ها کمر، شکم و کف لگن که به دشواری قابل تغییرهستند گرفته، تا توان بدنی، فرم گیری رخ تن و رشد عضله‌ها را می اقتدار کلیدی همین روش انجام داد.
آخرین مطالب